Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Jak se přihlásit o svůj majetek před uplynutím lhůty?

Nedostatečně identifikovaní vlastníci (NIV) majetku představují stále přetrvávající problém v České republice. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se však snaží tento problém řešit a pomoci majitelům dohledat jejich vlastnictví. V tomto článku se podíváme na význam pojmu „nedostatečně identifikovaný vlastník“, příčiny tohoto stavu a jakým způsobem se mohou majitelé přihlásit o svůj majetek před koncem stanovené lhůty, kdy majetek přejde na stát.

Co znamená pojem nedostatečně identifikovaný vlastník?

Nedostatečně identifikované vlastníky (NIV) nemovitostí lze rozdělit do dvou kategorií:

  1. Vlastník není znám: v katastru chybí o vlastníkovi jakákoliv informace
  2. Nedostatečně identifikovaní vlastníci: u těchto osob chybí důležité informace k jejich jednoznačné identifikaci jako například datum narození nebo adresa.
  3.  

Jak může nastat, že nemovitost nemá správně zapsaného majitele?

Původ těchto chyb je obvykle spojen s obdobím mezi lety 1948 a 1989. V padesátých letech byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na určitou dobu zcela zrušena. Několik let poté byly zavedeny tzv. zjednodušené evidence, ale ani ty nebyly z dnešního pohledu dostačující. Například na mapách nebyly zakreslovány hranice soukromých pozemků užívaných zemědělskými družstvy. Tyto pozemky byly uváděny pouze písemně jako soubor popisných informací. V některých případech se mohlo stát, že nemovitosti byly převedeny zákonem na právnické osoby, jako například obce, tělovýchovné jednoty a společnosti, které již zanikly, nebo na bývalé státní organizace, které byly privatizovány, a přitom se na část majetku zapomnělo.

Kdo může zjednat nápravu?

Podle katastrálního zákona je povinností každého majitele nemovitosti udržovat údaje v katastru nemovitostí v souladu se skutečností. Je tedy na majitelích, aby zajistili správný zápis vlastnictví a předložili potřebné doklady.

ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) může občanům poskytnout rady ohledně potřebných dokladů pro prokázání vlastnictví. Navíc, ÚZSVM prošetřuje zejména ty nemovitostí, které brání rozvoji obcí.

Počet nedostatečně identifikovaných vlastníků

Celkový počet položek majetku – 378 789 – neodráží počet nemovitostí, protože jeden nedostatečně identifikovaný vlastník může vlastnit nebo spoluvlastnit více než jednu nemovitost, a zároveň více nedostatečně identifikovaných vlastníků může spoluvlastnit jednu nemovitost.

Ve skutečnosti se tedy jedná o 174 040 pozemků, 5 353 staveb a 137 371 osob.

Stav k 1.2.2020, Zdroj: ÚZSVM

Celkový počet nedostatečně identifikovaných položek v ČR

Z mapy je patrné, že v pásmu s nejvyšším počtem NIV leží sousedící okresy na česko-slovenské hranici (Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín).

Zdroj: ÚZSVM

Jak postupovat při hledání možného vlastnictví?

Dohledání nemovitostí neznámých vlastníků je třeba vždy začít podle místa, kde nemovitosti leží. Seznam NIV naleznete na webu ÚZSVM v sekci Činnost ÚZSVM v záložce Nedostatečně identifikovaní vlastníci, na adrese: www.uzsvm.cz/niv

Domníváte-li se, že byste mohli být vlastníkem nemovitosti, shromážděte doklady, které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví. Můžete se obrátit na místně příslušné pracoviště ÚZSVM. To vám poradí, jaké dokumenty je potřeba nalézt a kde je vyhledat. Kontakty jsou uvedeny na webu na adrese: www.uzsvm.cz/kontakty


Svědčí-li zápis v katastru nemovitostí pro vlastnictví osob již nežijících, je jedním z nezbytných kroků pravomocně ukončené dědické řízení. Pokud v něm nebyly tyto nemovitosti zahrnuty, je třeba zahájit dodatečné projednání dědictví. Poslední bydliště zemřelého určuje, který soud se dědickým řízením má zabývat.

Jak dohledat majetek osob, když znám jméno a příjmení, případně datum narození?

Základem pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí jsou listiny, které musí předložit ten, kdo na vlastnictví vznáší nárok. Konkrétně to jsou listiny týkající se osob (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, rozhodnutí z dědických řízení apod.) a listiny týkající se nemovitostí (kupní smlouvy, směnné smlouvy nebo výpisy z dřívějších pozemkových evidencí). Potřebné doklady je možné najít v archivech (pozemkové knihy atd.), na obecních úřadech
a matrikách.


Jestliže katastrální úřad neuzná předložené listiny za dostatečné, anebo pokud takové listiny vůbec nejsou k dispozici, lze se obrátit na soud s žalobou na určení vlastnictví. Protože půjde zpravidla o složité případy a důkazní břemeno leží na osobě, která návrh podává, doporučujeme si k podání žaloby přizvat advokáta.

Pomůže mi ÚZSVM dohledat majetek?

Pracoviště ÚZSVM, v jehož území nemovitost leží, vám podle svých možností poskytne informace, zda vámi shromážděné doklady lze předložit pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí, případně vám poradí, jaké další doklady je třeba hledat a kde. Samotné posouzení právní dostatečnosti shromážděných listin přísluší katastrálnímu úřadu, anebo soudu v případě dědického řízení.

Pomůže mi ÚZSVM hledat předky?

Hledání předků je soukromá aktivita, při které je třeba zapojit nejen úřady, ale především archivy, svědky a další nejrůznější zdroje. Doporučujeme využít odborné pomoci, nejlépe s právní a archivní kvalifikací. ÚZSVM se tímto druhem pomoci soukromým osobám zabývat nemůže.

Co mám dělat, pokud jsem našel nemovitosti, které patřily mé rodině, ale jsou dnes v katastru nemovitostí zapsány na jiného vlastníka?

Domníváte-li se, že jste vlastníkem nemovitosti, která je v katastru nemovitostí zapsána na jiného vlastníka, máte jedinou možnost domáhat se nápravy, a to podat žalobu na určení vlastnictví nemovitosti k místně příslušnému soudu. Vzhledem k složitosti problému doporučujeme využít služby kvalifikovaného odborníka.

Lze konzultovat konkrétní problém s ÚZSVM telefonicky nebo e-mailem?

Vzhledem k tomu, že základem pro právní posouzení je správná interpretace všech dostupných listin, lze telefonicky nebo e-mailem poskytnout pouze obecný návod nebo odkaz. Při jednání o konkrétním případu je vždy nezbytné nahlédnout do všech dostupných listinných podkladů.

Když se přihlásím o své nemovitosti, kolik mne to bude stát?

To se liší případ od případu a náklady nelze jednoduše vyčíslit. Je nutné počítat zejména se správními poplatky katastrálnímu úřadu, jejichž výši lze dohledat v sekci Katastr nemovitostí na webové stránce: www.cuzk.cz.

Dále je v případě získání nemovitého majetku nutné přihlásit se k platbě daně z nemovitých věcí. Detaily jsou dostupné na webové stránce: www.financnisprava.cz v sekci Daně.

V případě dodatečných projednání dědictví je potřeba počítat rovněž i s výdaji za notáře. Vždy je dobré zvážit, zda náklady na získání pozemků nemohou převýšit jejich hodnotu.

Do kdy se mohou lidé přihlásit o své majetky?

Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti zapsané na seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát. Po tomto datu by případný vlastnický nárok na nemovitost musel být prokázán pouze
pravomocným rozhodnutím soudu.

Zdroj: ÚZSVM

Máte dotaz ohledně pozemků nebo potřebujete poradit v oblasti realit?

Kontaktujte mě

Můžete zavolat, napsat e-mail nebo jednoduše vyplňte formulář níže a ozvu se co nejrychleji zpět.