Co znamenají jednotlivé čísla v kódu BPEJ?

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) popisuje zemědělskou půdu z hlediska půdně-genetického, půdně-ekologického, geologického, geomorfologického, klimatického a hydrologického. BPEJ tvoří pětimístný kód. A co jednotlivé číslice kódu znamenají? Pojďme se na to podívat blíže.

Pořadí číslice BPEJ

 

Rozsah hodnot

1.

kód klimatického regionu

0-9

2. a 3.

kód hlavní půdní jednotky

01-78

4.

sdružený kód sklonitosti a expozice

0-9

5.

sdružený kód skeletovitosti a hloubky půdy

0-9

 

Klimatický region představuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Klimatické regiony byly vymezeny na základě několika kritérií, např.

 •  suma průměrných denních teplot rovných nebo vyšších než 10° C
 •  průměrné roční teploty
 •  průměrné teploty ve vegetačním období
 •  průměrný úhrn ročních srážek a srážek ve vegetačním období
 •  pravděpodobnost výskytu suchých vegetačních období v %
 •  výpočet vláhové jistoty
 •  hranice sucha a další faktory jako nadmořská výška
 •  a další.

 

Údaje pro vytvoření klimatických regionů byly zpracovány Českým hydrometeorologickým ústavem z dat roku 1901 – 1950. Na základě tohoto zpracování bylo pro Českou i Slovenskou republiku vymezeno deset klimatických regionů se základním členěním na oblast:

 •  velmi teplou,
 •  teplou,
 •  mírně chladnou
 •  chladnou
 •  mírně suchý,
 •  mírně vlhký
 •  vlhký.

 

Hlavní půdní jednotka (HPJ) je syntetická agronomizovaná jednotka charakterizovaná účelovým seskupením genetických půdních typů, subtypů, půdotvorných substrátů, zrnitosti, hloubky půdy, typem a stupněm hydromorfizmu a reliéfem území. Klasifikační soustava bonitace představuje 78 HPJ, které z geneticko agronomického hlediska tvoří 13 základních skupin.

Sdružený kód sklonitosti a expozice – předposlední číslo kódu BPEJ tvoří kombinace stanovištních faktorů, tj. sklonitosti a expozice. Je to z toho důvodu, že oba faktory spolu vzájemně souvisí a společně se podílejí na kvalitě dané výsledné BPEJ. Sklonitost území ovlivňuje obhospodařování pozemku (použití zemědělských strojů, agrotechniky apod.), s tím souvisí např. riziko zvýšené eroze na svažitém území. Podobně expozice pozemku ovlivňuje i vegetační podmínky vzhledem k rozdílným teplotám, osvitu a následně i srážkám. Zásadní je zde vymezení pozemků se severní, ale i jižní expozicí. V současné době se sklonitost pozemku v terénu zjišťuje použitím sklonoměru a expozice z mapových podkladů či kompasu.

Sdružený kód skeletovitosti a hloubky – Jedná se o dvě vzájemné velmi blízké charakteristiky, které ve svém důsledku výrazně ovlivňují hospodaření na půdě a její funkce.

Konkrétní klasifikaci Vašeho pozemku naleznete na katastru nemovitostí pod jednotlivými pozemky v sekci seznam BPEJ:

Po kliknutí na kód BPEJ se zobrazí interpretace jednotlivých hodnot BPEJ.

V případě, že znáte kód BPEJ, nemusíte konkrétní klasifikaci již hledat přes katastr nemovitostí, ale můžete jít rovnou na stránky ekatalagu BPEJ https://bpej.vumop.cz/.

Zdroj:

https://bit.ly/2BGNcLm

www.cuzk.cz