BPEJ – zkratka charakterizující zemědělskou půdu

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) představuje pětimístný kód, který má v České republice více než dva tisíce různých kombinací. BPEJ popisuje zemědělskou půdu z hlediska půdně-genetického, půdně-ekologického, geologického, geomorfologického, klimatického a hydrologického.

Počátky vzniku BPEJ se datují do 70. Let 20 století, kdy se bonitace půdy začala provádět na základě usnesení vlády ČSR. Hlavním cílem bylo ocenit a zhodnotit produkční schopnosti půdy a podmínek pro nejúčelnější využití. Vymezení BPEJ vycházelo z průzkumu půd ČR, přičemž byly sledovány i výnosy zemědělských plodin, materiální a pracovní náklady. Na základě průzkumu vznikla metodika vymezování a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek.

V 70. a 80. letech byla dle této metodiky zmapována všechna zemědělská půda v České republice a vytvořena tzv. bonitní mapa v měřítku 1:5000. Mapy jsou vedeny v digitální podobě a neustále aktualizovány. Od roku 2007 se při pořizování dat v terénu používají přístroje využívající GNSS (Globální družicový polohový systém) k zaznamenávání polohy vyhodnocovaných sond a popisných informací nezbytných k aktualizaci plošného rozmístění BPEJ. Informace z terénního hodnocení a mapování se po zpracování uchovávají v samostatné geodatabázi vykonávaných aktualizací.

Odpovědným správcem BPEJ je v současnosti státní pozemkový úřad, dříve Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.

Z kódu BPEJ lze odvodit potenciální retenční schopnost půdy, míru schopnosti půdy poutat kontaminanty, uhlík, apod., míru filtrační schopnosti půdy pro různé látky, erodibilitu (environmentálně, ekologicky, z vodohospodářského i ekonomického hlediska velice důležitá vlastnost), stupeň eroze apod.

Využití BPEJ:

hodnocení záborů a vyčíslení výše poplatku za odnětí zemědělské půdy,

územně plánovací proces, správu, převod a oceňování nemovitostí,

zajišťování veřejných zájmů v území, projekční činnost,

prodej státní půdy a restituce,

soudně-znalecké, výzkumné a strategické účely

Cena dle BPEJ není rovna ceně tržní. Tržní ceny bývají u zemědělských pozemků často i o 200 % vyšší, než je cena dle BPEJ a také není dána jen bonitou půdy ale i dalšími parametry, např.:

– velikostí pozemků

– přístupem na pozemky

– kvalitou půdy

– tvarem pozemků

– nájemní smlouvou

– atd.

Chcete-li prodat pozemky nebo jen znát jeho hodnotu, obraťte se na nás a my Vám rádi pomůžeme s odhadem tržní ceny pozemků zdarma.

Více informací na anna.mackova@century21.cz, tel:  775 674 541 nebo přímo přes kontaktní formulář ZDE

Zdroj:

https://bit.ly/2NlGkFO

https://bit.ly/3dn8DP0

https://bit.ly/2BqqcQ